top of page

לקבל שירותים בישראל בגיל השלישי - איך זה נראה ומרגישב-7 בפברואר 2023 התפרסם דו"ח נציבות תלונות הציבור בנושא אתגרים במתן שירות לבני הגיל השלישי. הדו"ח בחן את סוגיית השירות הציבורי הניתן לבני הגיל השלישי מנקודת מבטם של מקבלי השירות בני גיל זה, והוא תוצר של פעילות רחבה יותר של התמקדות בגיל השלישי, שלקחה על עצמה הנציבות בשנת 2021.

כאשר אני נפגשת עם הגיל השלישי במסגרת פעילויות קבוצתיות או טיפולים פרטניים אני כמובן שמדגישה את האחריות האישית שלנו על בריאותנו, בכל גיל וגיל, בוודאי שגם בגיל השלישי. יחד עם זאת, אל לנו לשכוח את האחריות ברמה החברתית והלאומית.

הדו"ח לא רק נקרא מיוחד (מס' 3 בשמו המלא) אלא גם ראשוני וייחודי בעבודת הניתוח שנעשתה על מנת להבין טוב יותר איך זה נראה ומרגיש בגיל השלישי לקבל שירותים מגופים ציבוריים כאן, במדינת ישראל. זהו תוצר של פעילות רחבה יותר של נציבות תלונות הציבור להתמקדות בבני הגיל השלישי. 140 עמודים הוקדשו לנושא, ונאספו נתונים מהשנים 2019-2021 מהארץ – תלונות שנשלחו ושיח ברשתות החברתיות ומחו"ל – מתוך נתונים שנכללו בתשובותיהם של 55 מוסדות מקבילים ברחבי העולם.

פעמים רבות אני שומעת את התהייה, איך אפשר בכלל להתייחס לגיל השלישי כמיקשה אחת, וגם לסוגייה זו נדרש הדו"ח. נכון, מדובר בקבוצת גיל מגוונת עם שונות רבה בין חבריה, אולם בכל זאת קיימים גם מאפיינים בולטים המשותפים לרבים בקבוצה זו וקשורים לגיל. הדו"ח מתייחס למאפיינים אלו לצורך תשומת לב לכך, שהם עשויים להוות חסמים, אשר יקשו במימוש זכויות יותר מאשר על קבוצות אחרות.


איזה מאפיינים משותפים קיימים בגיל השלישי? הדו"ח ציין:

  • רמת אוריינות דיגיטלית נמוכה בהשוואה לגילאים צעירים יותר.

  • רשתות תמיכה חברתיות דלות יותר.

  • קשיים פיזיים, קוגניטיביים או נפשיים המשפיעים על היכולת להתמודד עם הבירוקרטיה.

  • תלות בגורמים מטפלים.

איזה אתגרים עומדים בפני הגיל השלישי בעת ניסיון לקבל שירות?

  • תופעת הגילנות – התייחסות סטראוטיפית או מפלה, שמניחה הנחות מוקדמות לגבי קבוצת ההשתייכות של הגיל ולא לפי תכונות ייחודיות כפרט.

  • חוסר הבנה מצד נותני השירות לגבי הזיקנה והשפעותיה האפשריות על מקבלי השירות - כאשר נותן השירות מתייחס לבן הגיל השלישי כאל כל מקבל שירות אחר, בלי לברר עימו האם קיימות מגבלות או נסיבות מיוחדות, ובלי להתחשב במגבלות או נסיבות כאלה או להציע פתרונות שיסייעו בהתמודדות.

  • היעדר ידע של הדינים וההנחיות הקשורים לבני הגיל השלישי, אשר נועדו להקל עליהם במימוש זכויותיהם.

  • חוסר מודעות אי-ידיעה של הזכאים עצמם על עצם קיום הזכות התנאים, התוכן ואיך לממש אותה.

על כל זאת יש להוסיף כמובן את הגיל המתקדם עצמו – למשל כאשר נדרשים להמציא מסמכים מסויימים, חלקם ישנים יותר שיש קושי באיתורם או כאשר הליכים מינהליים נמשכים זמן רב ועלולים לפגוע יותר בבני הגילאים המתקדמים.


מטרתו של הדו"ח :"להדגיש כי על רשויות השלטון והגופים הציבוריים בישראל מוטלת חובה בסיסית ועמוקה להתאים את השירות שהם נותנים לקבוצת האוכלוסייה החשובה והמרכזית של בני הגיל השלישי". בהקשר הזה מופיע בפרק ההמלצות מושג, שמן הראוי לאמצו, שירות מותאם לגיל השלישי: שירות המכבד את האדם המבוגר, מתחשב בנסיבות המיוחדות שלו ובמגבלות אם קיימות.


מקריאת הדו"ח המלא ניתן להיווכח, כי יש עוד מה לקדם ולשפר בתחום זה ובנוסף גם להעלות מודעות מצד נותני השירותים לאוכלוסייה זו.
מקור:

דו"ח נציב תלונות הציבור, דו"ח מיוחד מספר 3, פברואר 23', אתגרים ויעדים לבני הגיל השלישי – לקחים מבירור תלונות.Comments


bottom of page